Dongsik Kim
Dongsik님의 아이디어 더 보기
✮ ANIME ART ✮ kimono. . .traditional wear. . .long hair. . .ponytail. . .obi. . .bow. . .hair decoration. . .hair flower. . .parasol. . .cute. . .kawaii

✮ ANIME ART ✮ kimono. . .traditional wear. . .long hair. . .ponytail. . .obi. . .bow. . .hair decoration. . .hair flower. . .parasol. . .cute. . .kawaii