Helpful 3D

29 5 팔로워
Another human head workflow *A nice clean method for starting a head.

Another human head workflow *A nice clean method for starting a head.

character.

character.

Siegecraft Commander Peon by mavhn.deviantart.com on @DeviantArt

Siegecraft Commander Peon by mavhn.deviantart.com on @DeviantArt

League of Legends: Miss Fortune Wip 9 by HazardousArts.deviantart.com on @deviantART

League of Legends: Miss Fortune Wip 9 by HazardousArts.deviantart.com on @deviantART

火爆热销 游艺网-车希刚网游角色高级班 3d建模 贴图 特价 首发-淘宝网全球站

火爆热销 游艺网-车希刚网游角色高级班 3d建模 贴图 特价 首发-淘宝网全球站

다섯 번째 엔티티 클래스 작업 02

다섯 번째 엔티티 클래스 작업 02

ArtStation - Work I did at FunPlus, Julio Nicoletti

ArtStation - Work I did at FunPlus, Julio Nicoletti

Tài liệu tự học zbrush tiếng Việt dễ hiểu và đầy đủ nhất. Nghiên cứu toàn thân nữ trong 3Dmax « Tut Zbrush

Tài liệu tự học zbrush tiếng Việt dễ hiểu và đầy đủ nhất. Nghiên cứu toàn thân nữ trong 3Dmax « Tut Zbrush

카페
Scarlett - Because Shes worth it! - Page 3 - Polycount Forum

Scarlett - Because Shes worth it! - Page 3 - Polycount Forum

Pinterest
검색