이 아이디어와 더 많은 아이디어를 탐색하세요!

관련 주제 탐색하기

古风 美女图

古风 美女图

Mênh mang sầu, thăm thẳm kiếp Khúc ca ngắn đã dứt, vầng trăng sáng đã còn khuyết Trong lớp lớp thành trì tráng lệ chảy ra một dòng máu biếc Ngọc cũng có lúc tan Máu biếc rồi cũng phải cạn Chỉ có một mảnh hương hồn không thể đoạn tuyệt Đúng chăng, sai chăng, hóa thành con bướm.

Mênh mang sầu, thăm thẳm kiếp Khúc ca ngắn đã dứt, vầng trăng sáng đã còn khuyết Trong lớp lớp thành trì tráng lệ chảy ra một dòng máu biếc Ngọc cũng có lúc tan Máu biếc rồi cũng phải cạn Chỉ có một mảnh hương hồn không thể đoạn tuyệt Đúng chăng, sai chăng, hóa thành con bướm.

Ibuki?

Ibuki?

16195553_1251102981602162_791483071098935175_n.jpg (540×960)

16195553_1251102981602162_791483071098935175_n.jpg (540×960)

Pinterest
검색