Sophia Barlow
More ideas from Sophia
Korean Boy

Korean Boy

N.I.C.O.L.E | @GXLDEN22

N.I.C.O.L.E | @GXLDEN22

Đau khổ nhất không phải là người mình thích không biết gì về tình cảm thầm kín của mình mà chính là họ biết rồi họ cũng xem như chưa biết - cũng không có gì khác biệt.

Đau khổ nhất không phải là người mình thích không biết gì về tình cảm thầm kín của mình mà chính là họ biết rồi họ cũng xem như chưa biết - cũng không có gì khác biệt.

생각보다 원화 엽서가 금방 빠져서 다시 재입고될 엽서들  감사하고 감사합니다사실 엽서 주제가 있어요.. "너에게 할 얘기가 있어" 표정들로 말을 건네보시면 어떨지... #drawing #card 엽서들은 카페 카운터에 배치되어 있고 각 3천원에 판매되고 있습니다 :) #IwannatalktoU by novoduce

생각보다 원화 엽서가 금방 빠져서 다시 재입고될 엽서들 감사하고 감사합니다사실 엽서 주제가 있어요.. "너에게 할 얘기가 있어" 표정들로 말을 건네보시면 어떨지... #drawing #card 엽서들은 카페 카운터에 배치되어 있고 각 3천원에 판매되고 있습니다 :) #IwannatalktoU by novoduce